از چهار راه ، پشت چراغ قرمز

یک دسته بزرگش دوازذه هراز تومان.

تمام خانه را عطر گل گرفته و تمام  فضای خیالم را بوی نوزاد .

و دخترم هم خوب دامن می زند به آتش این عمیق ترین هوسی که یافته ام . 

...

کودک کار، مریم می فروشد و من در خیالات کودک خودم هستم !

/ 0 نظر / 19 بازدید