عیدی باید بدهد گوسفند !

سرآغازی امید بخش که پیوسته با اخبار خوب همراه گردد و سالی با برکت گوسپندی سزاوار ما نیست ؟

چرا که نه ؟لبخند

 

 

***

سال نوی خورشیدی مبارک !هورا

/ 1 نظر / 28 بازدید
درخت ابدی

پس امسال سال گوسفنده. هرچی بود می‌گفتم خدا به خیر بگذرونه[گل]