آرزوی شرعی در زمان غیبت

سلام خدا 

امام زمان را که نمی دی ؛

ترا به سر نازنین علی ،  امام مکان را بگیر !

***

هان می دانیم .

در این زمان! و این مکان! دادن و گرفتن چاره ی کار  نیست.

 پس بی خیال اجابت  .

ما هم می رویم که خودمان را برای دفن شبانه پیکر گنه کارانی که محاکمه نشدن، و مردن در خانه ، لطفی است بحال شان آماده کنیم .

می رویم که فضای علمی را از سیاست کثیف، مطهر کنیم.

 فرموده اند این سیاست برای علم سمّ است . این سیاست کثیف !

می رویم که سالهای حکومت نشده توسط پیشوای افسانه ای عدالت پیشه را که به تیغ کثیف سرش را شکافتند و او به جرم عدل اش نتوانست بیشتر عدالت کند ، هم اینک در مکان بزرگی ، شاهد کش دادنش باشیم  .

تبارک الله به این پیشرفت علم!  دیگر هیچ ویروسی عدالت را نمیگزد .

در آن اوّلها که اسمش صدر بود و  بهداشت پیشرفت نکرده بود لبه های تیغ عدالت ستیز باعث عفونت میشد و یکی از نشانه های عدالت عمر کوتاهش بود . حالاها دانشگاهها همگی همت کرده اند و داروهای بهداشتیی را اختراع کرده اند که  عمر عدالت را با رعایت موازین بهداشتی و غیره ، طولانی می کند .

این است که می بینیم عدالت دراز شده .

_یعنی عمرش دراز شده _

می رویم که پشت  دیوار های کوتاه گنه آلودمان، توبه کنیم .

ای خاک بر سر اجنّه ! همانا که در غفلت اند. 

**********

خفه نوشت : بروم چمدانم را وزن کنم / نفری چهل کیلو بار فقط .

/ 0 نظر / 20 بازدید